top of page

Kun for helsepersonell

_Q9A7180.jpg

Relevante forskningsartikler på ketaminbehandling

Her har vi samlet noen av de mest sentrale forskningsartiklene om bruk av ketamin mot psykiske lidelser

Studier viser at én enkelt dose med ketamin for mange har en raskt innsettende antidepressiv virkning. Effekten kan være kortvarig dersom man ikke gjentar behandlingen og kombinerer den med psykoterapi. Ketamin øker hjernens potensiale for endring og vekst.

Dette legger grunnlaget for bedre utnytte av samtaleterapi. Samtaleterapien vil også bidra til å integrere opplevelsene man har under ketaminbehandlingen. Slik øker muligheten for en sterkere og mer langvarig effekt av behandlingen.

Relevant forskning på depresjon

Det har blitt gjort mye forskning på bruk av ketamin som behandling for depresjon. Vennligst se listen over publiserte medisinske artikler nedenfor.

Tittel

Oppsummering

Ketamine for depression

Jelen, Luke A., and James M. Stone.

International Review of Psychiatry
2021 narrative review of ketamine for depression.

Studier viser at ketamin og esketamin er effektive behandlinger for behandlingsresistent depresjon.

Les hele forskningsartikkelen

Synthesizing the evidence for ketamine and esketamine in treatment-resistant depression

McIntyre, Roger S., et al.

American Journal of Psychiatry
2021 international expert opinion.

Ketamin har vist seg å være en effektiv behandling for behandlingsresistent depresjon, men det anbefales videre forskning og utvikling av nye behandlingsalternativer.

Les hele forskningsartikkelen

Ketamine for the treatment of mental health and substance use disorders: comprehensive systematic review.

Walsh, Zach, et al.
BJPsych Open
2021 systematic review of 83 trials.

Denne systematiske oversikten støtter ketamin som en effektiv og rask behandling for depresjon og selvmordstanker, men mer forskning er nødvendig for optimal dosering, administrasjon og kombinasjon med annen psykoterapeutisk støtte.

Les hele forskningsartikkelen

The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) task force recommendations for the use of racemic ketamine in adults with major depressive disorder.
Swainson, Jennifer, et al.

International Review of PsychiatryThe Canadian Journal of Psychiatry2021 Canadian task force recommendations.

Studiet er en systematisk oversikt og meta-analyse som sammenligner effektiviteten og tolerabiliteten av racemisk ketamin og esketamin for behandling av unipolar og bipolar depresjon, og konkluderer med at intravenøs ketamin er mer effektiv enn intranasal esketamin.

Les hele forskningsartikkelen her

Studiet diskuterer bruk av ketamin som en ny behandlingsmulighet for alvorlig depresjon og foreslår å starte klinisk behandling med ketamin i Norge på grunn av stoffets raske virkning og akseptable bivirkningsprofil.

Les hele forskningsartikkelen her

Ketamine: a paradigm shift for depression research and treatment.

Krystal, John H., et al.
Journal of affective disorders 278 (2021)

2019 review.

Studiet viser at ketamin er det første eksemplet på et rasktvirkende antidepressivt middel som er effektivt mot behandlingsresistente symptomer på stemningslidelser, og gir ny innsikt i mekanismene bak antidepressiv effektivitet.

Les hele forskningsartikkelen her

Cognitive behavior therapy may sustain antidepressant effects of intravenous ketamine in treatment-resistant depression.

Wilkinson, Samuel T., et al.

Psychotherapy and psychosomatics
2017 CBT plus ketamine for depression.

Studien undersøkte om kognitiv atferdsterapi kan forlenge effekten av ketamin som antidepressiv behandling, og resultatene indikerer at CBT kan bidra til å opprettholde ketaminets antidepressive effekt hos noen pasienter.

Les hele forskningsartikkelen her

A consensus statement on the use of ketamine in the treatment of mood disorders.

Sanacora, Gerard, et al.JAMA psychiatry 74.4 (2017): 399-405.2017 consensus from the American Psychiatric Association

Studien gir en oversikt over eksisterende data om bruk av ketamin som behandling for humørlidelser og gir anbefalinger for klinisk beslutningstaking for å sikre pasientsikkerhet når man vurderer bruk av ketamin som off-label-behandling.

Les hele forskningsartikkelen her

Relevant forskning på PTSD

Her kan du lese publiserte forskningsartikler om bruk av ketamin i behandling av PTSD. 

Tittel

Oppsummering

A randomized controlled trial of repeated ketamine administration for chronic posttraumatic stress disorder.
Feder, Adriana, et al.
American Journal of Psychiatry
2021 RCT for PTSD.

Studiet undersøkte effekten og sikkerheten av gjentatt intravenøs ketamininfusjon for behandling av kronisk posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Resultatene viser at ketamingruppen hadde en betydelig større forbedring i PTSD-symptomer og depresjon enn midazolamgruppen, uten alvorlige bivirkninger.
 

Les hele forskningsartikkelen

Ketamine For Post-Traumatic Stress Disorders And It’s Possible Therapeutic Mechanism.
Asim, Muhammad, et al.
Neurochemistry International
2021 review of ketamine for PTSD and putative mechanisms.

Studien er en litteraturgjennomgang som oppsummerer den eksisterende kunnskapen om ketamin som en potensiell behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Ketamin viser lovende resultater som en potensiell behandling for PTSD.

Les hele forskningsartikkelen her

Studien diskuterer ketamin som en ny og lovende farmakoterapeutisk intervensjon for PTSD, og beskriver funn fra både kliniske og prekliniske studier. Forskningen på ketamin som en behandling for PTSD er fortsatt i en tidlig fase, men gir håp om nye og mer effektive behandlinger for denne alvorlige lidelsen.

Les hele forskningsartikkelen her

Efficacy of intravenous ketamine for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: a randomized clinical trial.
Feder, Adriana, et al.
JAMA psychiatry
2014 first RCT of ketamine for chronic PTSD.

Studien er en proof-of-concept, randomisert, dobbeltblind, crossover-studie som undersøker effekten og sikkerheten av en enkelt subanestetisk dose av ketamin for behandling av kronisk PTSD og relaterte depressive symptomer. Studien viser at ketamininfusjon førte til en signifikant og rask reduksjon i PTSD-symptomer sammenlignet med midazolamkontrollen.
 

Les hele forskningsartikkelen her

Studien undersøker effekten av høy-dose ketamininfusjon som en mulig behandling for PTSD hos veteraner. Studien viser at deltakernes symptomer på depresjon og PTSD reduserte signifikant etter en standardinduksjonsserie med seks 1-timers ketamininfusjoner, som hadde som mål å oppnå en transpersonlig dissosiativ opplevelse.

Les hele forskningsartikkelen her

Relevant forskning på spiseforstyrrelser

Her kan du lese noen av de mange publiserte forskningsartiklene om bruk av ketamin mot spiseforstyrrelser. 

Tittel

Oppsummering

Ketamine as a Treatment for Anorexia Nervosa:
Keeler, Johanna Louise, et al.
Nutrients
2021 review of ketamine for anorexia.

Studien beskriver hvordan ketamin kan være en mulig behandling for anoreksi ved å øke glutamat som kan øke hjernens evne til å tilpasse seg og danne nye forbindelser.
 

Les hele forskningsartikkelen

Ketamine as a Novel Psychopharmacotherapy for Eating Disorders: Evidence and Future Directions.
Ragnhildstveit, Anya, et al.
Brain Sciences
2022 review of ketamine for eating disorders.

Studien beskriver bruken av ketamin i behandling av spiseforstyrrelser og oppsummerer at resultatene hittil er lovende.

Les hele forskningsartikkelen her

Studien undersøkte effekten av gjentatt ketaminbehandling hos pasienter med langvarige spiseforstyrrelser og behandlingsresistent depresjon, og resultatene viste en forbedring i depresjonssymptomer og i spiseforstyrrelsessymptomer.

Les hele forskningsartikkelen her

Relevant forskning på ketamin mot angstlidelser

Her kan du lese medisinske artikler om forskning på bruk av ketamin som behandling mot angstlidelser.

Tittel

Oppsummering

Efficacy and safety of ketamine in the management of anxiety and anxiety spectrum disorders: a review of the literature
Banov, Michael D., et al.
CNS spectrums
2020 review for the treatment of anxiety disorders.

​Clinical utility of repeated intravenous ketamine treatment for resistant obsessive-compulsive disorder
Sharma, Lavanya P., et al.
Asian journal of psychiatry
2020 review for the treatment of OCD.

Studien beskriver at ketamin kan være effektivt for pasienter med SRI-resistent OCD.

Les hele forskningsartikkelen her

Studien undersøker effekten av en enkelt dose ketamin på OCD symptomer hos voksne pasienter, og konkluderer med at det kan gi rask bedring i obsesjoner og at effekten kan vare i minst en uke etter behandlingen. 

Les hele forskningsartikkelen her

Ketamine for social anxiety disorder: a randomized, placebo-controlled crossover trial

Taylor, Jerome H., et al.

Neuropsychopharmacology

2018 RCT for social anxiety disorder.

Studien undersøker effekten av en enkelt dose ketamin sammenlignet med placebo på sosial angstsymptomer hos voksne pasienter med sosial angstlidelse, og konkluderer med at ketamin kan gi betydelig bedring av symptomer sammenlignet med placebo i de første to ukene etter behandlingen.

Les hele forskningsartikkelen her

Ketamine’s dose-related effects on anxiety symptoms in patients with treatment refractory anxiety disorders
Glue, Paul, et al.
Journal of Psychopharmacology
2017 ketamine for treatment-resistant anxiety disorders.

Studien undersøker effekten og sikkerheten til ketamin i behandling av pasienter med generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse som ikke har respondert på andre behandlinger, og konkluderer med at ketamin kan være en potensiell terapeutisk alternativ for disse pasientene

Les hele forskningsartikkelen her

bottom of page